Internetovy obchod MegaFutbal.sk

Obchodné podmienky megafutbal.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky / VOP/ sa vzťahujú na právne vzťahy medzi predávajúcim Melinda Fitus- ME-GA Sport, Nová 84, 946 15 Tôň, IČO: 46150234 , DIČ: SK1048666058, číslo živn.registra: 410-24539 - Okresný úrad v Komárne a Vami, vznikajúce na základe vašej objednávky na našom internetovom obchode www.megafutbal.sk. Tieto VOP sa vzťahujú aj na telefonické objednávky, ako aj na všetky objednávky, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

2. VYMEDZENIE POJMOV

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu MegaFutbal.sk » kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim » tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu MegaFutbal.sk » objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru » zmluvné strany – kupujúci a predávajúci

3. OBJEDNÁVKA

a) Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. b) Súčasťou ponuky tovaru je jeho: názov, základná charakteristika, spôsob použitia, skladová dostupnosť, cena za tovar, hlavné vlastnosti, rozmery, materiálové zloženie. Tieto údaje sa uvádzajú v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. c) Objednanie tovaru sa vykonáva ta, že kupujúci je povinný registrovať sa a následne sa prihlásiť do jeho užívateľského konta. Kupujúci vkladá do košíka tovar, ktorý má v úmysle zakúpiť. Na konci nákupu je oboznámený konečnou cenou a dodacími podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci v plnej miere akceptuje ponuku predávajúceho, ako aj VOP. Po prijatí objednávky je predávajúci povinný ihneď potvrdiť objednávku. Pred odoslaním objednávky je predávajúci povinný kupujúceho informovať e-mailom, alebo telefonicky o tej skutočnosti, že objednaný tovar bude odoslaný na jeho adresu. Objednaním tovaru je kupujúci povinný potvrdiť tú skutočnosť, že je povinný zaplatiť za objednaný tovar.

4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

a) Pri obdržaní objednávky je predávajúci povinný skontrolovať objednávku, či obsahuje všetky povinné údaje, ak áno obratom začne s jej vybavovaním. b) upujúci berie n vedomie, že predávajúci nie je povinný objednávku akceptovať a následne uzatvoriť kúpnu zmluvu, ak tovar nie je možné odoslať za podmienok uvedených v objednávke / napr. tovar už je vypredaný, nevyrába sa/ c) Zaslaním objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy, kupujúci v plnej miere súhlasí s týmito VOP a taktiež prehlasuje, že mal možnosť sa s nimi oboznámiť.

5. STORNO OBJEDNÁVKY

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

a) Cena tovaru je platná v okamihu objednávky. Cena je vždy uvedená vrátane DPH, obsahuje všetky súvisiace dane a poplatky. b) Tovar zasielame len na dobierku. V tom prípade balík obsahuje daňový doklad, ktorý slúži aj ako dodací list. V prípade osobného odberu Vám bude vystavený pokladničný blok priamo v našej predajni. c) Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až po zaplatení celej kúpnej ceny.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

a) Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru /t. j. prevzatie zásielky od doručovateľa/ b) O svojom rozhodnutí môže kupujúci informovať náš e-shop prostredníctvom formulára: OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY/. Tento formulár sa nachádza na konci VOP – príloha č.1. O svojom rozhodnutí nás taktiež môžete informovať e-mailom, alebo telefonicky. E-mail: info@megafutbal.sk, alebo na čísle: 0905540851. Prijatie takéhoto oznámenia je predávajúci povinný potvrdiť e-mailom, alebo telefonicky. » zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí » tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho » tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani používaný » tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe » tovar zašle kupujúci, nie na dobierku. c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 dní. Uvedené je predávajúci povinný splniť, ak spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci uhradí kupujúcemu aj poštové náklady, ktoré vznikli pri prvotnom doručení tovaru, čiže uhradí celú sumu na faktúre. d) V prípade, ak do 14 dní neobdržíte sumu, informujte nás na e-mailovej adrese: info@megafutbal.sk Dôležité: príloha č.1 - OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMUVY príloha č.2- POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8. DODACIE PODMIENKY

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 5 až 7 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. Ak ste takúto informáciu neobdržali ani po 5 dňoch, kontaktujte predávajúceho na e-mailovej adrese: info@megafutbal.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formulára. b) Nakoľko predávajúci disponuje aj kamennou predajňou, ako aj skladovými zásobami, tovar skladom odosiela do 2-3 dní. c) Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný presvedčiť sa, či tovar nie je poškodený. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a postupovať podľa reklamačného poriadku. d) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list. Tovar je vždy označený štítkom, na ktorom sa nachádzajú dôležité údaje/ názov tovaru, dovozca, distribútor, materiál a spôsob údržby/ pre kupujúceho v kodifikovanej forme t. j. v slovenskom jazyku

9. POPLATKY ZA PREPRAVU

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. Predávajúci objednaný tovar zasiela výlučne prostredníctvom Slovenskej pošty a to 1. triedou, za jednotnú cenu 4,20 EUR. Predávajúci zasiela tovar výlučne na DOBIERKU. Pri objednávke nad 80,00 eur s DPH zásielky odosielame zdarma. b) Pri nákupe nad 300 € na dobierku alebo pri osobnom odbere, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to až do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia. Toto platí predovšetkým pri futbalových dresoch a súpravách na ktorých sa nachádza sublimácia podľa požiadavky kupujúceho. c) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

10. OSOBNÉ PREVZATIE TOVARU

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu MegaFutbal.sk, prípadne v hlavnom sklade. Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky. Osobný odber je možný na adrese: Športová predajňa ME-GA Futbal, OD LODIAR, Eotvosova 24, 94501, Komárno.

11. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, SERVIS

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať. b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný opísať, ako se prejavuje reklamovaný nedostatok na tovare. Pred zaslaním reklamovaného tovaru je kupujúci oprávnení zaslať aj fotografiu kupujúcemu za účelom neformálneho posúdenia reklamovaného tovaru. c) Ak sa jedná o nedostatok, ktorý nie je možné odstrániť, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy môže predávajúci ihneď d) Reklamáciu vrátane odstránenie nedostatku predávajúci odstráni ihneď v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch do 30 dní – ak stav vyžaduje zložité technické zhodnotenie nedostatku tovaru. O reklamácii vydá predávajúci kupujúcemu písomný doklad. e) Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, predávajúci môže reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Nálady odborného posúdenia znáša predávajúci. Ak reklamáciu predávajúci zamietne po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, predávajúci je povinný kupujúceho informovať, kde môže reklamovaný tovar zaslať na odborné posúdenie. f) Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, záručná doba sa začne plynúť od dátumu prevzatia nového tovaru. Predávajúci spoločne s tovarom odovzdá kupujúcemu záručný list. Ak zásielka neobsahuje záručný list, nahrádza ho faktúra. g) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať: a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, b) presné označenie Predávajúceho, c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha, e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný, f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho bepon.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Nachádzate na internetovom obchode s certifikátom ÚOOS, ktorý je registrovaným informačným systémom podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Žiadosť o registráciu bola zaslaná dňa 03.03. 2014 na adresu: Úrad na ochranu osobných údajov SR. Naša žiadosť bola Úradom na ochranu osobných údajov SR SCHVÁLENÁ a bol nám zaslaný CERTIFIKÁT. Vážení zákazník, ak považujete za potrebné, môžeme Vám tento certifikát poslať mailom na Vašu žiadosť, resp. môžeme Vám poskytnúť evidenčné číslo certifikátu. Kontaktovať nás môžete na mailovej adrese: info@megafutbal.sk VIAC NA: https://www.megafutbal.sk/ochrana-osobnych-udajov.php

14. ZAVEREČNÉ USTANOVENIE

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.megafutbal.sk. V Tôni dňa 6.3.2018 Nové VOP nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke a rušia VOP platné dovtedy. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti kupujúceho vzniknuté pred účinnosťou nových VOP.

DOLEŽITÉ PRÁVNE PREDPISY

Legislatíva upravujúca vzťahy v e-commerce, elektronickom obchodovaní, vychádza do značnej miery z bežných právnych úprav, najmä potom: zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov , zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ), zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov , zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na ďiaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ORGÁNY DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia / SOI / Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj PO BOX 49/A Staničná 9, NITRA, 950 50 Daňový úrad NITRA Dlhá ulica 2 Kolárovo, 946 01 Obvodný úrad v Komárne Odbor živnostenského podniakania M.R. Štefánika 10 Komárno, 94501 Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 PRÍLOHA č. 1 - OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMUVY ............................................................................................................................................................... (meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, telefón, e-mail) Melinda Fitus ME-GA Sport Tôň, Nová 84, 946 15 IČO: 46150234 DIČ DPH: SK1048666058 Číslo živn.registra: 410-24539, Okresný úrad Komárno V .................... dňa ................. Vec: Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy Objednávka číslo: ......................................................... Dátum prevzatia tovaru: ......................................................... Číslo faktúry: ......................................................... Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Súčasne žiadam o vrátenie: □ plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) □ čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovaru je predmetom odstúpenia od zmluvy) bezhotovostným prevodom na účet číslo: ............................................................................................ Vrátený tovar a počet kusov (ak sa vracia časť tovaru): ......................................................................................................... ........................................................................................................ ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Ak tovar nie je súčasťou zásielky, kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný tovar alebo nie je preukázané zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia je kupujúci povinný zaslať tovar predávajúcemu. ............................................... podpis kupujúceho .......................................................................................................................................................................... PRÍLOHA č. 2 - POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 1. Kedy nie je možné uplatniť právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy /futbalové dresy na mieru, futbalové oblečenie s podtlačou - názov klubu, meno hráča/ V zmysle ustanovenia § 7 ods. (6) písm. c. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov nemôžete okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre Vás ako jediného spotrebiteľa. 2. Právo na odstúpenie od zmluvy Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa : a) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“; b) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“; c) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“; d) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar. Máte právo odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy- príloha č.1. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.megafutbal.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“ Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 3. Dôsledky odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Vám všetky platby, ktoré od Vás prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť Vám platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým nepreukážete zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, nepoužívaný a v pôvodnom obale. Tovar Vami vrátený formou dobierky nie je predávajúci povinný prevziať a v takomto prípade nebude tovar považovaný za vrátený až do doručenia inou formou. V prípade ak tovar Vami vrátený bude poškodený, opotrebovaný, alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči Vám nárok na náhradu tým vzniknutej škody.